EPICS (Engineering Projects in Community Services): các dự án kỹ thuật phục vụ cộng đồng bắt đầu triển khai từ mùa thu 2016.